Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 OKA ry

Åkerlundinkatu 5 / Virta 33014 Tampereen yliopisto

okahallitus@uta.fi

okablogi.wordpress.com

 

Yleistä

Toimikaudella 2017 OKA ry toimii vahvana vaikuttaja opiskelijatoiminnan tuottamisessa ja kehittämisessä. OKA ry:n tehtävänä on toimia luokanopettajaopiskelijoiden edunvalvojana, opiskelijatapahtumien järjestäjänä sekä toimia tiiviissä yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan, tiedekunnan eri järjestöjen ja opiskelijoiden kanssa. Toiminnassaan OKA ry on aktiivisesti yhteydessä ylioppilaskuntaan, tiedekuntaan ja eri sidosryhmiin. OKA ry:n toiminta ja päätöksenteko pidetään avoimena ja sillä kannustetaan opiskelijoita toimimaan entistä aktiivisemmin opiskelijatoiminnassa. Opiskelijoita kannustetaan tuomaan aktiivisesti esiin omia ehdotuksiaan ja esityksiään toiminnan jatkamiseksi ja kehittämiseksi.

Talous

OKA ry:n tulot koostuvat Tamy:n ainejärjestöavustuksesta, jäsenmaksuista sekä mahdollisimman monipuolisesta varainkeruusta. Edellisen kauden aikana OKA ry keräsi rahaa myymällä haalarimerkkejä, OKA-pipoja ja OKA-heijastimia sekä järjestämällä valmennuskurssin. Toimikaudella 2017 OKA ry kehittää varainhankintaansa ja vaihtoehtoisia tulonlähteitä entisestään, jottei tulonhankinta jämähdä paikoilleen. OKA ry pyrkii löytämään uusia tulonlähteitä ja lanseeraamaan tuotteen tai tuotteita, jotka ovat ajankohtaisia ja kiinnostavia. Onnistuneeksi osoittautunut valmennuskurssi järjestetään jälleen keväällä 2017. OKA ry:n taloudesta vastaa hallitus, jonka tulee tiedostaa vastuunsa talouden vakaana pitämisessä. Toimikaudella 2017 OKA ry pyrkii kannustamaan tapahtumien järjestämiseen myöntämällä projektiavustuksia monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin. Avustuksilla pyritään tekemään tapahtumista helposti lähestyttäviä ja kohtuuhintaisia jäsenistölle. Tapahtumien pääperiaatteena ovat tasa-arvo, esteettömyys ja mahdollisimman laaja osanottomahdollisuus kaikille ainejärjestön jäsenille. OKA ry pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan ja auttamaan jäseniään tapahtumien järjestämisessä niin taloudellisesti kuin järjestelyjenkin osalta. OKA ry jatkaa työtä talouden johdonmukaisuuden ja kestävän kokonaisuuden ylläpitämiseksi sekä pyrkii taloudessaan läpinäkyvyyteen. OKA ry seuraa taloustilanteen kehitystä kuukausittain hallituksen kokousten yhteydessä.

Jäsenistö

Jäsenmaksun maksavien opiskelijoiden määrä pyritään pitämään vakaana tuomalla voimakkaasti esille ainejärjestötoiminnan tuomat mahdollisuudet sekä edut. Tämä saavutetaan kohdentamalla oman ainejärjestön markkinointia uusille luokanopettajaopiskelijoille. Joka syksyn aluksi pidetään uusille opiskelijoille suunnattu OKA-info, joka on matalan kynnyksen yhteistapahtuma, jossa kannustetaan opiskelijoita aktiiviseen ainejärjestötoimintaan esittelemällä ainejärjestömme toimintaa. Tuutoreita pitää myös käyttää hyödyksi, jotta OKA ry:lle saadaan näkyvyyttä ja kuuluvuutta heti lukuvuoden alusta alkaen. Pitkin toimikautta OKA ry:n hallitus esittelee hallitustoimintaa uusille sekä vanhoille opiskelijoille osallistumalla monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin ja järjestämällä esimerkiksi juhlia ja hallituskahveja, ns. matalankynnyksen tapahtumia. Jäsenet ovat OKA, joten he ovat kaikki kaikessa ja heidän vuokseen hallitus ylipäänsä hengittää ja elää. OKA ry ylläpitää ja päivittää jäsenrekisteriään säännöllisesti.

OKA ry palkitsee keväällä vuoden OKAlaisen kunnianosoituksena aktiivisesta jäsentoiminnasta sekä OKA ry:n toiminnan eteenpäinviemisestä ja ylläpitämisestä.

Yhteistyö

Kaudella 2016 pyritään kehittämään entisestään tiivistä ja saumatonta yhteistyötä Kasvo ry:n kanssa. Ensisijaiset yhteistyön voimavarat ammennetaan oman tiedekunnan ainejärjestöistä. Yhdessä olemme enemmän ja joukossa on voimaa, joten yhteisiä tapahtumia pyritään kehittämään entisestään. Jatketaan yhteistyötä kattojärjestöjen Tamy:n ja SOOL ry:n kanssa erilaisten koulutusten ja seminaarien muodossa. Lisäksi tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä muiden Tampereen yliopiston ainejärjestöjen kanssa ja pyritään laajentamaan yhteistyötä mahdollisesti myös muiden korkeakoulujen kanssa.
OKA ry toimii edelleen aktiivisessa ja monipuolisessa yhteistyössä opetushenkilöstön ja muun henkilökunnan kanssa. OKA ry puuttuu myös tiedekunnassa ilmeneviin epäkohtiin yhteistyössä Kasvo ry:n kanssa. Edunvalvontaa edesauttavat hyvät suhteet henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. OKA ry on mukana kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksenteossa ja edunvalvonnassa ja toimii yhteistyössä jokaisella osa-alueella aktiivisesti.

Projektit ja tapahtumat

Toimikaudella 2017 OKA ry panostaa laadukkaiden tapahtumien järjestämiseen jäsenistölleen. OKA ry pyrkii järjestämään monipuolisia tapahtumia jokaiselle jotakin periaatteella. OKA ry:n tapahtumat ja projektit voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:

Tuutorointi

OKA ry järjestää yhteistyössä Kasvo ry:n alaisten ainejärjestöjen kanssa tuutorointiin kuuluvia tapahtumia, kuten Kastajaiset ja niiden jatkot sekä EDU:n yhteisen EDUappron. Lisäksi kehitetään muita monipuolisia tuutorointi-tapahtumia. Tuutorointi on laadukasta, monipuolista ja ottaa huomioon kaikki aloittavat opiskelijat ikään ja opintojen vaiheeseen katsomatta. OKA ry huomioi myös alkoholittomien tuutorointitapahtumien järjestämisen.

Tuutoroinnissa panostetaan erityisesti toiminnan organisoimiseen ja suunnitteluun. Toiminnassa pyritään jatkuvuuteen. Tuutorointi yhdistetään vahvemmin ainejärjestöön ja osaksi OKA:n ainejärjestökokonaisuutta.

Edunvalvonta

Edunvalvontatapahtumia tehdään etupainotteisesti yleisestä tarpeesta riippuen tai sidosryhmien omasta ehdotuksesta. Näitä sidosryhmiä ovat mm. Tamy, OAJ ja SOOL ry.

OKA ry huolehtii opettajankoulutuksen aseman säilymisestä Tampereella muiden kasvatustieteiden ainejärjestöjen sekä tiedekunnan kanssa yhteistyössä. OKA ry osallistuu aktiivisesti tapaamisiin muiden kasvatustieteiden ainejärjestöjen ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa ja pitää yllä hyvää keskusteluyhteyttä. OKA ry seuraa Tampereen korkeakoulujen yhdistymishankkeen etenemistä ja on mukana kehittämässä hanketta kasvatustieteiden näkökulmasta.

Erityisesti SOOLin järjestämiin tapahtumiin panostetaan ja pyritään, että OKAlaisista löytyy aina edustusta näissä koulutuksissa/tilaisuuksissa. SOOL ry:n tapahtumien kautta OKA ry pyrkii tarkastelemaan toimintaansa valtakunnallisesti ja kehittämään sitä.

Vapaa-aika

OKA ry säilyttää monipuolisen tapahtumatarjonnan ja panostaa erityisesti tapahtumien laadukkuuteen. OKA ry:n tarjoamia tapahtumia ovat esimerkiksi opiskelijabileet, sitsit, saunaillat, urheilu- ja kulttuuritapahtumat. Tapahtumatoiminnassa on aina tilaa uusille tapahtumille. Jäsenistöä kannustetaan tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Toiminnassa pyritään aina avoimuuteen, laajaan osanottajamäärään, monipuolisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuuteen liittyen tullaan pitämään erityisesti kiinni sukupuolten välisestä tasa-arvosta. OKA ry pyrkii tapahtumien järjestämisessä niiden edullisuuteen jäsenistölle sekä taloudelliseen ajatteluun ainejärjestötoiminnan kannalta.

Toimikaudella 2017 OKA ry kehittää tapahtumien järjestämisen muistilistat, jotka helpottavat perinteisten tapahtumien organisointia ja uusien tapahtumien suunnittelua. Perinteisten tapahtumien osalta muistilista sisältää ohjeet vuosittain toistuvien tapahtumien järjestämiseen. Yleinen muistilista sisältää tapahtumien organisoimiseen liittyvät huomioitavat seikat kuten budjetin laatimisen, ilmoittautumisen hoitamisen sekä markkinoinnin ohjeet.

Tulevaisuus

Perintönä tuleville hallituksille: OKA ry:n 100-vuotisjuhlien suunnittelun käynnistäminen. OKA ry järjestää syksyllä 2019 vuosisadan arvoiset juhlat, joihin kutsutaan myös vanhat opiskelijat. Tämä tulee siirtää aina toimintasuunnitelmasta toiseen, jotta päätös kulkeutuu järjestävälle hallitukselle.

Juhlatoimikunta tulee perustaa hallituskaudella 2018. Toimikaudella juhlatoimikunnan tehtävänä on vähintään aikataulun suunnittelu, juhlan alustavan rungon suunnittelu, budjetin laatiminen ja juhlapaikan varaaminen.

Toimikaudella 2019 juhlatoimikunnan tehtäviin kuuluu juhlan järjestäminen. Tähän sisältyvät esimerkiksi rahoituksesta huolehtiminen, vanhojen opiskelijoiden tavoittaminen, kutsujen lähettäminen ajoissa sekä muut käytännön järjestelyt.

Pääsykoevalmennus

OKA ry järjestää pääsykoevalmennuskurssin VAKAVA- pääsykokeen tiimoilta keväällä 2017. Kurssi tähtää laadukkuuteen ja hyviin tuloksiin, kuten aiempinakin vuosina.

Kulttuuri- ja kerhotoiminta

OKA ry:n kerhoja ovat liikunta- ja kulttuurikerho Seminaarin Kipinä ry sekä kristillinen kerho Cristikka. Kerhot järjestävät monipuolista ja vaihtelevaa vapaa-ajan toimintaa OKA ry:n jäsenille. Osallistumiskynnys pidetään matalana ja jokainen jäsen on enemmän kuin tervetullut tapahtumiin ja aktiviteetteihin. OKA ry:n tavoitteena on olla mukana ylläpitämässä ja kehittämässä kerhojen toimintaa.

Toimikaudella 2017 OKA ry:n tehtävänä on tiivistää yhteistyötä ja tiedonkulkua kerhojen kanssa. Tavoitteena on yhdessä OKA ry:n, Kipinän ja Cristikan hallitusten kanssa tarkastella yhdistystoimintaa ja parantaa sen laatua. Hallitus ja kerhot puhaltavat yhteen hiileen ja tekevät yhdessä tapahtumia ja vastaavat yhdessä toiminnan kehittämisestä.

OKA ry tiedottaa jäsenistölleen Tampereen opiskelijatapahtumista.

Sosiaalipolitiikka

Ainejärjestön sopo-vastaava ottaa osaa Tamy:n hyvinvointivaliokuntaan ja kuuluu sopo- listalle. Sopo-vastaava toimii ainejärjestömme häirintäyhdyshenkilönä ja puuttuu näin ollen opiskelijoiden parissa ilmituleviin kiusaamis- ja häirintätapauksiin ja pyrkii selvittämään ne yhteistyössä ainejärjestön, tiedekunnan, ylioppilaskunnan, yliopiston sekä YTHS:n henkilöstön kanssa. Sopo-vastaava sekä hallitus edistävät luokanopettajaopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia.

Koulutuspolitiikka

Myös Tamy:n koulutuspoliittiseen valiokuntaan pidetään yhteyttä kopo-vastaavan välityksellä. Kopo-vastaava kuuluu kopo-sähköpostilistalle ja välittää olennaisen informaation okalaisille. Kopo-vastaava osallistuu myös aktiivisesti tiedekunnan koulutuspoliittiseen toimintaan, Kasvo ry:n koulutuspoliittiseen jaostoon ja muihin erilaisiin koulutuspoliittisiin ryhmiin ja foorumeihin. Koulutuspoliittinen toiminta on etupainoitteista ja mahdollisista koulutuspoliittisista ongelmista keskustellaan ja ollaan yhteydessä Tamyyn, SOOLiin sekä muihin sidosryhmiin. OKA ry kerää aktiivisesti tietoa ja palautetta koulutuksen laadusta ja pyrkii toimimaan/puuttumaan nopeasti mahdollisiin ongelmakohtiin. Kopo-vastaava toimii yhteistyössä hyvinvointityöryhmässä, johon kuuluvat myös sopo- ja turvallisuusvastaavat.

Koulutustoiminta

Vuonna 2016 luokanopettajaopiskelijat muodostavat jälleen yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan järjestöjen kanssa ylioppilaskunnan laadukkaimman tutortoiminnan. Opiskelijatutorit osallistuvat järjestettäviin tutorkoulutuksiin esimerkkeinä Tamy:n, EDU:n ja SOOLin koulutukset. Lisäksi OKA ry:n tutorvastaavat järjestävät oman tutorperehdytyksen toiminnalle. Tutortoiminnassa tehdään yhteistyötä tiedekuntamme ainejärjestöjen kanssa ja laajennetaan yhteistyöstä saatavia etuja entisestään.

Huolehditaan myös siitä, että mahdollisimman moni uusi ainejärjestöaktiivi pääsee osallistumaan SOOLin järjestämille järjestökursseille. Vuonna 2017 OKA ry ottaa tavoitteekseen, että jäsenet osallistuvat aktiivisemmin Tamy:n ja etenkin SOOLin tarjoamiin koulutustilaisuuksiin, esimerkiksi hallituksen tehtäviin suuntautuviin koulutuksiin. Mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan lähetetään edustajia niin tiedekunnan sisäisiin kuin muun muassa SYL:n, SOOLin , OLL:n sekä muiden sidosryhmien koulutuksiin.

Tiedotus

Tiedottamiseen luodaan erityisiä vastuualueita OKA ry:n hallituksessa. Pääosin tiedotuksesta vastaavat viestintä- ja mediavastaavat sekä sihteeri, mutta tiedotus ja aktiivisuuden ylläpitäminen on koko hallituksen tehtävä ja sen kehittäminen kuuluu kaikille. Vuonna 2016 OKA ry pyrkii ylläpitämään toimintansa läpinäkyvyyttä panostamalla avoimen päätöksenteon menetelmiin mm. google docseilla ja avoimilla kyselyillä. Viestintä tapahtuu järjestön viestintästrategian mukaisesti. OKA ry:n ensisijainen viestintäkanava on sähköpostilista.

OKA ry:n tiedotus tapahtuu seuraavissa kanavissa:

oka@uta.fi – ainejärjestölista
Rakastetun ja legendaarisen OKAn sähköpostilistan kautta kulkee tiedot helposti ja kätevästi kaikille OKAn jäsenille. Listaa ylläpitää viestintävastaava, joka vastaa tiedotuksen sisällöstä ja listan pitämisestä ajan tasalla. Tuttavallisesti “listana” tunnetulla informaatioväylällä on myös suurta viihdearvoa.

facebook.com/OKA-ry
OKA on aktiivisesti facebookissa, jossa jaetaan koulutuspoliittisia tiedotuksia ja muita tärkeitä ajankohtaisia uutisia. Kaikki vapaa kirjoittelu, jäsenien ja hallituksen keskinäinen keskustelu on enemmän kuin suotavaa. Kaikki tärkeimmät uutiset ja tapahtumat ilmoitetaan myös sähköpostilla.

okablogi.wordpress.com/fukseille/ -nettisivut
Fukseille suunnattu sisältö kotisivuillamme toimii oppaana erityisesti lukuvuoden alussa ensimmäiselle vuosikurssille.

Ilmoitustaulu
OKA ry:n ilmoitustaulu löytyy auditorion 109 vierestä ja sieltä löytyvät kokouskutsut, pöytäkirjat sekä yhdistyksen säännöt ajantasaisessa ja asiallisessa kunnossa ja muodossa. Pyritään kehittämään ilmoitustaulun näkyvyyttä.

Tamypedia
OKA ry päivittää parhaansa mukaan historiallista tietoa Tamypediaan OKA:n sivuille. Tamypediaan viedään toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja kaikki tärkeimmät asiakirjat, jotta tieto säilyy ja siirtyy.