Toimintasuunnitelma

OKA ry:n toimintasuunnitelma 2018 

OKA ry
Åkerlundinkatu 5 / Virta 33014 Tampereen yliopisto
okahallitus@uta.fi
okary.org 

Yleistä 

Toimikaudella 2018 OKA ry toimii vahvana vaikuttaja opiskelijatoiminnan tuottamisessa ja kehittämisessä. OKA ry:n tehtävänä on toimia luokanopettajaopiskelijoiden edunvalvojana, opiskelijatapahtumien järjestäjänä sekä toimia tiiviissä yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan, tiedekunnan eri järjestöjen ja opiskelijoiden kanssa. OKA ry toimii näkyvästi opiskelijakaupungissamme tuoden esille luokanopettajankoulutusta eri tapahtumissa. Toiminnassaan OKA ry on aktiivisesti yhteydessä ylioppilaskuntaan, tiedekuntaan ja eri sidosryhmiin. OKA ry:n toiminta ja päätöksenteko pidetään avoimena ja sillä kannustetaan opiskelijoita toimimaan entistä aktiivisemmin opiskelijatoiminnassa. Opiskelijoita kannustetaan tuomaan aktiivisesti esiin omia ehdotuksiaan ja esityksiään toiminnan jatkamiseksi ja kehittämiseksi.  

Talous 

OKA ry:n tulot koostuvat Tamy:n ainejärjestöavustuksesta, jäsenmaksuista sekä mahdollisimman monipuolisesta varainkeruusta. Edellisen kauden aikana OKA ry keräsi rahaa myymällä haalarimerkkejä, OKA-pipoja ja OKA-heijastimia sekä järjestämällä valmennuskurssin. Toimikaudella 2018 OKA ry kehittää varainhankintaansa ja vaihtoehtoisia tulonlähteitä entisestään, jottei tulonhankinta jämähdä paikoilleen. Tulevana kautena OKA ry jatkaa tehokasta varainhankintaa 100-vuotisjuhlaa varten. OKA ry pyrkii löytämään uusia tulonlähteitä ja lanseeraamaan tuotteen tai tuotteita, jotka ovat ajankohtaisia ja kiinnostavia. Helmikuun Talvipäivillä OKA ry pyrkii myymään mahdollisimman tehokkaasti haalarimerkkejä ja tilattavia kangaskasseja. Onnistuneeksi osoittautunut valmennuskurssi järjestetään jälleen keväällä 2018. OKA ry:n taloudesta vastaa hallitus, jonka tulee tiedostaa vastuunsa talouden vakaana pitämisessä. Toimikaudella 2018 OKA ry pyrkii kannustamaan tapahtumien järjestämiseen myöntämällä projektiavustuksia monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin. Avustuksilla pyritään tekemään tapahtumista helposti lähestyttäviä ja kohtuuhintaisia jäsenistölle. Tapahtumien pääperiaatteena ovat tasa-arvo, esteettömyys ja mahdollisimman laaja osanottomahdollisuus kaikille ainejärjestön jäsenille. OKA ry pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan ja auttamaan jäseniään tapahtumien järjestämisessä niin taloudellisesti kuin järjestelyjenkin osalta. OKA ry jatkaa työtä talouden johdonmukaisuuden ja kestävän kokonaisuuden ylläpitämiseksi sekä pyrkii taloudessaan läpinäkyvyyteen. OKA ry seuraa taloustilanteen kehitystä kuukausittain hallituksen kokousten yhteydessä. 

Jäsenistö 

Jäsenmaksun maksavien opiskelijoiden määrä pyritään pitämään vakaana tuomalla voimakkaasti esille ainejärjestötoiminnan tuomat mahdollisuudet sekä edut. Tämä saavutetaan kohdentamalla oman ainejärjestön markkinointia uusille luokanopettajaopiskelijoille. Joka syksyn aluksi pidetään uusille opiskelijoille suunnattu OKA-info, joka on matalan kynnyksen yhteistapahtuma, jossa kannustetaan opiskelijoita aktiiviseen ainejärjestötoimintaan esittelemällä ainejärjestömme toimintaa. Tuutoreita pitää myös käyttää hyödyksi, jotta OKA ry:lle saadaan näkyvyyttä ja kuuluvuutta heti lukuvuoden alusta alkaen. Pitkin toimikautta OKA ry:n hallitus esittelee hallitustoimintaa uusille sekä vanhoille opiskelijoille osallistumalla monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin ja järjestämällä esimerkiksi juhlia, virkistäytymisiltoja ja hallitusaamupaloja, ns. matalankynnyksen tapahtumia. Jäsenet ovat OKA, joten he ovat kaikki kaikessa ja heidän vuokseen hallitus ylipäänsä hengittää ja elää. OKA ry ylläpitää ja päivittää jäsenrekisteriään säännöllisesti. Kaudella 2018 OKA toivottaa myös vaihto-opiskelijat tervetulleiksi jäseniksi ja yhdistyksen toimintaan. 

OKA ry palkitsee keväällä vuoden OKAlaisen kunnianosoituksena aktiivisesta jäsentoiminnasta sekä OKA ry:n toiminnan eteenpäinviemisestä ja ylläpitämisestä. 

Yhteistyö 

Kaudella 2018 pyritään kehittämään entisestään tiivistä ja saumatonta yhteistyötä Kasvo ry:n kanssa. Ensisijaiset yhteistyön voimavarat ammennetaan oman tiedekunnan ainejärjestöistä. Yhdessä olemme enemmän ja joukossa on voimaa, joten yhteisiä tapahtumia pyritään kehittämään entisestään, jotta kasvatustieteiden tiedekunta näkyy vahvana vaikuttajana Tampereen yliopistossa. Jatketaan yhteistyötä kattojärjestöjen Tamy:n ja SOOL ry:n kanssa erilaisten koulutusten ja seminaarien muodossa. Lisäksi tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä muiden Tampereen yliopiston ainejärjestöjen kanssa ja pyritään laajentamaan yhteistyötä mahdollisesti myös muiden korkeakoulujen kanssa.

OKA ry toimii edelleen aktiivisessa ja monipuolisessa yhteistyössä opetushenkilöstön ja muun henkilökunnan kanssa. OKA ry puuttuu myös tiedekunnassa ilmeneviin epäkohtiin yhteistyössä Kasvo ry:n kanssa. Edunvalvontaa edesauttavat hyvät suhteet henkilöstön ja opiskelijoiden välillä. OKA ry on mukana kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksenteossa ja edunvalvonnassa ja toimii yhteistyössä jokaisella osa-alueella aktiivisesti. 

Kansainvälisyys 

Toimikaudella 2018 OKA ry ottaa toiminnassaan huomioon myös vaihto-oppilaat. Tämä näkyy viestinnässä, jota toteutetaan myös englanniksi, sekä vaihto-oppilaille kohdennetuissa tapahtumissa. Ainejärjestön kansainvälisyysvastaava toimii yhteistyössä EDU:n muiden ainejärjestöjen kansainvälisyysvastaavien kanssa sekä on säännöllisesti yhteydessä Tamyn kansainvälisyysvastaavaan.  

Projektit ja tapahtumat 

Toimikaudella 2018 OKA ry panostaa laadukkaiden tapahtumien järjestämiseen jäsenistölleen. OKA ry pyrkii järjestämään monipuolisia tapahtumia jokaiselle jotakin periaatteella. OKA ry:n tapahtumat ja projektit voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: 

Tuutorointi 

OKA ry järjestää yhteistyössä Kasvo ry:n alaisten ainejärjestöjen kanssa tuutorointiin kuuluvia tapahtumia, kuten Kastajaiset ja niiden jatkot sekä EDU:n yhteisen EDUappron. Lisäksi kehitetään muita monipuolisia tuutoreiden järjestämiä tapahtumia. Tuutorointi on laadukasta, monipuolista ja ottaa huomioon kaikki aloittavat opiskelijat ikään ja opintojen vaiheeseen katsomatta. OKA ry huomioi myös alkoholittomien fuksitapahtumien järjestämisen. 

Tuutoroinnissa panostetaan erityisesti toiminnan organisoimiseen ja suunnitteluun. Toiminnassa pyritään jatkuvuuteen. Tuutorointi yhdistetään vahvemmin ainejärjestöön ja osaksi OKA:n ainejärjestökokonaisuutta. 

Tuutoreiden ensisijaisena tehtävänä on olla yhteydessä uusiin opiskelijoihin säännöllisesti ensimmäisen vuoden ajan ja auttaa heitä erilaisten tapahtumien ja toiminnan kautta tuntemaan itsensä OKAlaiseksi. Toimintakaudella 2018 tuutorit ovat yhteydessä myös tapahtumavastaaviin ja suunnittelevat yhdessä koko ainejärjestölle tapahtumia.  

Edunvalvonta 

Edunvalvontatapahtumia tehdään etupainotteisesti yleisestä tarpeesta riippuen tai sidosryhmien omasta ehdotuksesta. Näitä sidosryhmiä ovat mm. Tamy, OAJ ja SOOL ry. 

OKA ry huolehtii opettajankoulutuksen aseman säilymisestä Tampereella muiden kasvatustieteiden ainejärjestöjen sekä tiedekunnan kanssa yhteistyössä. OKA ry osallistuu aktiivisesti tapaamisiin muiden kasvatustieteiden ainejärjestöjen ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa ja pitää yllä hyvää keskusteluyhteyttä. OKA ry seuraa Tampereen korkeakoulujen yhdistymishankkeen etenemistä ja on mukana kehittämässä hanketta kasvatustieteiden näkökulmasta. 

Erityisesti SOOLin järjestämiin tapahtumiin panostetaan ja pyritään, että okalaisista löytyy aina edustusta näissä koulutuksissa/tilaisuuksissa. SOOL ry:n tapahtumien kautta OKA ry pyrkii tarkastelemaan toimintaansa valtakunnallisesti ja kehittämään sitä. 

Vapaa-aika 

OKA ry säilyttää monipuolisen tapahtumatarjonnan ja panostaa erityisesti tapahtumien laadukkuuteen ja niistä tiedottamiseen käyttämällä mm. Sähköpostilistaa ja tapahtumakalenteria. OKA ry:n tarjoamia tapahtumia ovat esimerkiksi opiskelijabileet, sitsit, saunaillat, urheilu- ja kulttuuritapahtumat. Tapahtumatoiminnassa on aina tilaa uusille tapahtumille. Jäsenistöä kannustetaan tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Toiminnassa pyritään aina avoimuuteen, laajaan osanottajamäärään, monipuolisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuuteen liittyen tullaan pitämään erityisesti kiinni sukupuolten välisestä tasa-arvosta. OKA ry pyrkii tapahtumien järjestämisessä niiden edullisuuteen jäsenistölle sekä taloudelliseen ajatteluun ainejärjestötoiminnan kannalta. 

Tulevaisuus – OKA 100 vuotta 

Perintönä tuleville hallituksille: OKA ry:n 100-vuotisjuhlien suunnittelun käynnistäminen. OKA ry järjestää syksyllä 2019 vuosisadan arvoiset juhlat, joihin kutsutaan myös vanhat opiskelijat. Tämä tulee siirtää aina toimintasuunnitelmasta toiseen, jotta päätös kulkeutuu järjestävälle hallitukselle. 

Juhlatoimikunta tulee perustaa hallituskaudella 2018. Toimikaudella juhlatoimikunnan tehtävänä on vähintään aikataulun suunnittelu, juhlan alustavan rungon suunnittelu, budjetin laatiminen ja juhlapaikan varaaminen. Lisäksi juhlatoimintakunnan tehtäväksi tulee aloittaa rahan kerääminen ja mahdollisten sponsoreiden hankkiminen OKA ry:n 100-vuotisjuhlaa varten. 

Toimikaudella 2019 juhlatoimikunnan tehtäviin kuuluu juhlan järjestäminen. Tähän sisältyvät esimerkiksi rahoituksesta huolehtiminen, vanhojen opiskelijoiden tavoittaminen, kutsujen lähettäminen ajoissa sekä muut käytännön järjestelyt. 

Pääsykoevalmennus 

OKA ry järjestää pääsykoevalmennuskurssin VAKAVA- pääsykokeen tiimoilta keväällä 2018. Kurssi tähtää laadukkuuteen ja hyviin tuloksiin, kuten aiempinakin vuosina. Kurssi on saanut positiivista palautetta ja tähtää tähän myös tulevana vuonna. 

Kulttuuri- ja kerhotoiminta 

OKA ry:n kerhoja ovat liikunta- ja kulttuurikerho Seminaarin Kipinä ry sekä kristillinen kerho Cristikka. Kerhot järjestävät monipuolista ja vaihtelevaa vapaa-ajan toimintaa OKA ry:n jäsenille. Osallistumiskynnys pidetään matalana ja jokainen jäsen on enemmän kuin tervetullut tapahtumiin ja aktiviteetteihin. OKA ry:n tavoitteena on olla mukana ylläpitämässä ja kehittämässä kerhojen toimintaa. 

Toimikaudella 2018 OKA ry:n tehtävänä on tiivistää yhteistyötä ja tiedonkulkua entisestään kerhojen kanssa. Tavoitteena on yhdessä OKA ry:n, Kipinän ja Cristikan hallitusten kanssa tarkastella yhdistystoimintaa ja parantaa sen laatua. Hallitus ja kerhot puhaltavat yhteen hiileen tehden monipuolisia tapahtumia yhdessä ja erikseen tavoitteenaan kehittää toimintaansa. 

OKA ry tiedottaa jäsenistölleen Tampereen opiskelijatapahtumista monipuolisesti eri tiedotuskanavien kautta. 

Sosiaalipolitiikka 

Ainejärjestön sopo-vastaava ottaa osaa Tamy:n hyvinvointivaliokuntaan ja kuuluu sopo- listalle. Sopo-vastaava toimii ainejärjestömme häirintäyhdyshenkilönä ja puuttuu näin ollen opiskelijoiden parissa ilmituleviin kiusaamis- ja häirintätapauksiin ja pyrkii selvittämään ne yhteistyössä ainejärjestön, tiedekunnan, ylioppilaskunnan, yliopiston sekä YTHS:n henkilöstön kanssa. Sopo-vastaava sekä hallitus edistävät luokanopettajaopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia. 

Koulutuspolitiikka 

Myös Tamy:n koulutuspoliittiseen valiokuntaan pidetään yhteyttä kopo-vastaavan välityksellä. Kopo-vastaava kuuluu kopo-sähköpostilistalle ja välittää olennaisen informaation okalaisille. Kopo-vastaava osallistuu myös aktiivisesti tiedekunnan koulutuspoliittiseen toimintaan, Kasvo ry:n koulutuspoliittiseen jaostoon ja muihin erilaisiin koulutuspoliittisiin ryhmiin ja foorumeihin. Koulutuspoliittinen toiminta on etupainoitteista ja mahdollisista koulutuspoliittisista ongelmista keskustellaan ja ollaan yhteydessä Tamyyn, SOOLiin sekä muihin sidosryhmiin. OKA ry kerää aktiivisesti tietoa ja palautetta koulutuksen laadusta ja pyrkii toimimaan/puuttumaan nopeasti mahdollisiin ongelmakohtiin. Kopo-vastaava toimii yhteistyössä sopo-vastaavan kanssa, muodostaen edunvalvontatiimin. 

Koulutustoiminta 

Vuonna 2017 luokanopettajaopiskelijat muodostavat jälleen yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan järjestöjen kanssa ylioppilaskunnan laadukkaimman tutortoiminnan. Opiskelijatutorit osallistuvat järjestettäviin tutorkoulutuksiin esimerkkeinä Tamy:n, EDU:n ja SOOLin koulutukset. Lisäksi OKA ry:n tutorvastaavat järjestävät oman tutorperehdytyksen toiminnalle. Tutortoiminnassa tehdään yhteistyötä tiedekuntamme ainejärjestöjen kanssa ja laajennetaan yhteistyöstä saatavia etuja entisestään. 

Huolehditaan myös siitä, että mahdollisimman moni uusi ainejärjestöaktiivi pääsee osallistumaan SOOLin järjestämille järjestökursseille. Vuonna 2018 OKA ry ottaa tavoitteekseen, että jäsenet osallistuvat edelleen aktiivisesti Tamy:n ja etenkin SOOLin tarjoamiin koulutustilaisuuksiin, esimerkiksi hallituksen tehtäviin suuntautuviin koulutuksiin. Mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan lähetetään edustajia niin tiedekunnan sisäisiin kuin muun muassa SYL:n, SOOLin sekä muiden sidosryhmien koulutuksiin. 

Tiedotus 

Tiedottamiseen luodaan erityisiä vastuualueita OKA ry:n hallituksessa. Pääosin tiedotuksesta vastaavat viestintä- ja mediavastaavat sekä sihteeri, mutta tiedotus ja aktiivisuuden ylläpitäminen on koko hallituksen tehtävä ja sen kehittäminen kuuluu kaikille. Vuonna 2018 OKA ry pyrkii ylläpitämään toimintansa läpinäkyvyyttä panostamalla avoimen päätöksenteon menetelmiin mm. avoimilla kyselyillä. Viestintä tapahtuu järjestön viestintästrategian mukaisesti. OKA ry:n ensisijainen viestintäkanava on sähköpostilista. 

OKA ry:n tiedotus tapahtuu seuraavissa kanavissa: 

oka@uta.fi – Ainejärjestölista 
Rakastetun ja legendaarisen OKAn sähköpostilistan kautta kulkee tiedot helposti ja kätevästi kaikille OKAn jäsenille. Listaa ylläpitää viestintävastaava, joka vastaa tiedotuksen sisällöstä ja listan pitämisestä ajan tasalla. Tuttavallisesti “listana” tunnetulla informaatioväylällä on myös suurta viihdearvoa. 

Okary.org/ – OKA ry:n nettisivut
Kotisivuilta löydät tietoa yhdistyksestä sekä varsinkin sisältöä ja informaatiota opintonsa aloittaneille fukseille. Tulevat tapahtumat ovat nähtävissä ajan tasalla olevasta tapahtumakalenterista. 

facebook.com/OKA-ry 
OKA on aktiivisesti facebookissa, jossa jaetaan koulutuspoliittisia tiedotuksia ja muita tärkeitä ajankohtaisia uutisia. Kaikki vapaa kirjoittelu, jäsenien ja hallituksen keskinäinen keskustelu on enemmän kuin suotavaa. Kaikki tärkeimmät uutiset ja tapahtumat ilmoitetaan myös sähköpostilla. 

Instagram.com/oka_ry
OKA ry lisää säännöllisesti sisältöä Instagramiin, jossa okalaisten lisäksi muut seuraajat pääsevät näkemään okalaisten arkea ja juhlaa. OKA ry hyödyntää Instagramin viestintämahdollisuuksia saaden näkyvyyttä omalle toiminnalleen.